Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Lichtjes Wijdemeren zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen via info@lichtkunstloosdrecht.nl.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het noteren van vrijwilligers en donateurs van onze stichting.
 • Het versturen van mailings, nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • De financiële administratie.

VAN WIE VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

 • De vrijwilligers en donateurs.
 • Relaties en potentiële vrijwilligers of donateurs.
 • Leveranciers en bedrijven waar wij mee samen werken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN DE VRIJWILLIGERS EN DONATEURS

 1. Bedrijfsnaam
 2. Voornaam
 3. Tussenvoegsel
 4. Achternaam
 5. Geslacht
 6. E-mailadres
 7. Telefoonnummer/mobiel

Een persoon of bedrijf sluit zich als vrijwilliger of donateur aan bij onze stichting. De vrijwilligers worden na overleg genoemd op onze website onder het kopje ‘TEAM’. Deze gegevens zijn openbaar. Middels het aanmeldingsformulier geeft u aan welke gegevens en extra informatie genoteerd mogen worden. Bent u een donateur dan ontvangen wij graag uw logo en url van uw website zodat wij ook deze goed kunnen benoemend op onze website.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN OVERIGE RELATIES EN POTENTIËLE VRIJWILLIGERS EN DONATEURS

 1. Bedrijfsnaam
 2. Voornaam
 3. Tussenvoegsel
 4. Achternaam
 5. Geslacht
 6. Functie
 7. E-mailadres
 8. Telefoonnummer/mobiel

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN LEVERANCIERS EN BEDRIJVEN WAARMEE WIJ SAMENWERKEN

In principe alleen bedrijfsgegevens, tenzij een leverancier een zelfstandig ondernemer/ZZP’er is. In dat geval kunnen de bedrijfsgegevens persoonsgegevens bevatten.

Van contactpersonen van leveranciers verwerken wij de volgende gegevens:

 1. Voornaam
 2. Tussenvoegsel
 3. Achternaam
 4. Geslacht
 5. E-mailadres
 6. Telefoonnummer/mobiel

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van onze website, mailings, nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met elke derde partij zullen wij een verwerkersovereenkomst afsluiten, waarin ook de nodige afspraken worden gemaakt om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ten aanzien van vrijwilligers tot één maand na de datum van beëindiging van uw steun, tenzij langer noodzakelijk is. En ten aanzien van de financiële administratie tot 7 jaar na dato.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij onder andere:

 • Een strikt wachtwoordenbeleid.
 • Is ons team op de hoogte van het privacybeleid.
 • Is ons team en zijn derden verplicht tot geheimhouding.
 • Is de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot geautoriseerde personen.
 • Hebben wij geen papieren archief.

COOKIEBELEID

Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee wij u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, kunt u de volgende link raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

NIEUWSBRIEF EN UITNODIGINGEN

Wij zullen nieuwsbrieven versturen en u kunt uitnodigingen ontvangen voor diverse activiteiten tijdens het Licht & Kunst Loosdrecht evenement. In onze mailengine (systeem waar wij onze mailings in opstellen en versturen) worden statistieken bijgehouden over de verzending (aantal mailings verzonden, aantal afgeleverd, aantal bounces, aantal uitschrijvingen) en het klikgedrag. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Onze mailinglists worden niet aan derden verstrekt. 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

Op grond van de wet heeft u recht op:

 • Inzage van uw persoonsgegevens.
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens.
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Overdracht van de door u verstrekte gegevens aan uzelf of een andere partij.
 • Een verzoek in te dienen om beperking van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel ervan.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Loosdrecht, 24 oktober 2021